Flotator FT 20 Esmil

W roku 2021 zaplanowano budowę podczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z rzeźni „Mięspol” w Żurominie. Technologia oczyszczania oraz projekt wykonawczy zostały opracowane przez firmę projektowo-inżynieryjną „Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska MAREK BARYS”.

Przed przystąpieniem do modernizacji surowe ścieki z ubojni odprowadzano bezpośrednio do zbiornika magazynowego, skąd zabierane były do utylizacji przez firmę zewnętrzną. Wiązało się to z dużymi kosztami wywozu ścieków z powodu ich znacznej ilości.

Celem modernizacji było osiągnięcie wymaganych parametrów ścieków umożliwiających odprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej oraz zminimalizowanie kosztów utylizacji powstających odpadów.

Dobrana technologia podczyszczania ścieków przemysłowych zakładała flotację wysokociśnieniową jako główny etap w procesie oczyszczania oraz złoża biologicznego jako doczyszczenie ścieku. Firma Prodeko-Ełk Sp. z o.o. dostarczyła flotator typu FT-20 wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) oraz stację przygotowania roztworu polielektrolitu. Projekt całego układu, dostarczenie pozostałych komponentów instalacji oraz montaż urządzeń wraz z uruchomieniem były zapewnione przez firmę „ZUPiW OŚ Marek Barys”.

Schemat oczyszczania ścieków rzeźni „Mięspol”

Ścieki poprodukcyjne są w pierwszej kolejności oczyszczane mechanicznie na kracie schodkowej, po której trafiają do przepompowni pełniącej jednocześnie funkcję zbiornika buforowego przed jednostką flotacji ciśnieniowej. Następnie ścieki pompowane są do flokulatora, gdzie kolejno dozowane są reagenty chemiczne: nadtlenek wodoru, koagulant, neutralizator i flokulant. Ściek po obróbce chemicznej trafia na flotator FT-20 o wydajności 15-25 m3/h, w którym odbywa się saturacja i formowanie mikropęcherzyków powietrza, unoszących wytrącone zanieczyszczenia ku górze. Tak powstała piana odprowadzana jest do zbiornika osadu poflotacyjnego. Następnie ściek kierowany jest do zbiornika buforowego, skąd trafia na zespół doczyszczania biologicznego, którego głównymi elementami są złoże biologiczne spłukiwane oraz osadnik wtórny. W efekcie końcowym oczyszczony ściek wprowadzany jest do kanalizacji gminnej.

Schemat oczyszczania ścieków rzeźni „Mięspol”

Rezultaty oczyszczania ścieków

Efekty oczyszczania ścieków są bardzo zadowalające. Tak zaprojektowana technologia oczyszczania ścieków poprodukcyjnych pozwala na wprowadzanie ich do kanalizacji gminnej dzięki spełnieniu wymagań dla ścieków przemysłowych.

Rezultaty oczyszczania ścieków rzeźni „Mięspol”

ParametrŚciek surowyŚciek po flotacjiŚciek po złożu biologicznymStopień redukcji zanieczyszczeń po flotacjiCałkowity stopień redukcji zanieczyszczeń
ZAWIESINA OGÓLNA, mg/l7 480540< 5093 %> 99 %
AZOT OGÓLNY, mg/l41118413355 %68 %
FOSFOR OGÓLNY, mg/l17,609,352,5047 %86 %
CHZT, mg O2/l6 8281 1391 03683 %85 %

W opisanym układzie głównym procesem wykorzystanym podczas oczyszczania ścieków jest flotacja wysokociśnieniowa. Zastosowanie flotatora FT-20 produkcji Prodeko-Ełk gwarantuje wysoką efektywność i skuteczne oczyszczanie ścieku dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sprawdzonej technologii.

Flotatory produkcji Prodeko-Ełk posiadają szereg zalet:

  • Różne rozmiary i typy zbiorników dobierane są indywidualnie do każdego projektu w oparciu o modelowanie hydrauliczne;
  • Opatentowane mieszacze statyczne zapewniające skuteczne wymieszanie reagentów ze ściekami;
  • Zsynchronizowana praca zgarniaczy zgrzebłowych minimalizuje niszczenie szlamu flotacyjnego podczas jego ruchu po powierzchni wody;
  • Możliwość zastosowania bloku lamelowego składającego się z równoległych płyt, które znacznie zwiększają powierzchnię separacji zanieczyszczeń i zmniejszają turbulencje;
  • Materiał, z którego są produkowane bloki lamelowe, jest dobierany w zależności od parametrów ścieków, co zapewnia niezawodność i trwałości lameli.
  • Zgarniacz posiada dodatkowe zgrzebło na wale zapewniające efektywnie usuwanie piany poflotacyjnej;
  • Piramidalna struktura strefy gromadzenia osadu zapewnia jego skuteczne usuwanie bez konieczności stosowania dodatkowych zgrzebeł w dolnej części flotatora;
  • Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność – stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316, elementy zgrzebeł wykonane z polietylenu.
  • W pełni zautomatyzowany proces poprzez utrzymywanie zadanych wartości przepływu i dawek reagentów; sterowanie lokalne z panelu dotykowego oraz możliwość zdalnego dostępu do parametrów procesu;
  • Możliwość zintegrowania wielu urządzeń w jeden zautomatyzowany kompleks.
Ecoton partner's logos