Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PRODEKO EŁK SP Z O O, 19-300 EŁK, UL. STREFOWA 9

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie usług, w celu spełnienia obowiązku prawnego w tym obowiązku podatkowego jaki ciąży na Administratorze oraz zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy. – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Ecoton partner's logos

Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków

Grupa Esmil jest wiodącym światowym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków oraz dostawcą zaawansowanych technologicznych rozwiązań w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu.

Stany Zjednoczone

Azja Środkowa i Kaukaz

Rozwiązania inżynieryjne i technologie membranowe