ekoton rake bar screen augustow poland

Informacja o projekcie:

PROJEKT – Modernizacja systemu oczyszczania wód ściekowych
ZAMAWIAJĄCY – Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
LOKALIZACJA – Augustów, Polska
URUCHOMIENIE – styczeń 2017

Oczyszczalnia ścieków znajduje się w południowej części miasta Augustów. Wydajność projektowa oczyszczalni ścieków wynosi 10 000 m³/dobę.

W październiku 2016 roku firma EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. została wybrana na Generalnego Wykonawcę zadania pt. „Dobór, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych z frakcji stałych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie”. W ramach wyżej wymienionego projektu wykonano, zamontowano i oddano do użytku linię mechanicznego oczyszczania ścieków, która obejmuje:

 1. Kratę zgrzebłową typu RKE;
 2. Prasopłuczkę skratek typu SCP;
 3. Zastawki szandorowe typu ZSg;
 4. System sterowania kratą i prasopłuczką.

Celem przeprowadzonej modernizacji przepompowni głównej, było zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków dopływających, a także zmniejszenie ilości powstających skratek. Podczas modernizacji nastąpiła również automatyzacja tegoż procesu.

Stan początkowy:

Przed modernizacją, ścieki z miasta dopływały do głównej komory zbiorczej w przepompowni głównej dwoma kolektorami. Z komory zbiorczej ścieki przekierowywane były do kanałów, na których zamontowane były ręczne kraty rzadkie z prześwitem 25 mm.

Oczyszczanie rusztu krat odbywało się ręcznie przez pracowników obsługi oczyszczalni. Skratki zebrane w ten sposób trafiały do pojemnika, a następnie za pomocą urządzeń dźwigowych zostają podniesione na powierzchnię, w celu wyrzucenia do kontenera zbiorczego.

Do głównych problemów związanych z eksploatacją starych urządzeń należą:

 • potrzeba ciągłej kontroli zabrudzenia rusztu kraty w celu zapobiegania podtopień przepompowni i powstania sytuacji awaryjnych;
 • duże koszty związane z obsługą i oczyszczaniem rusztu kraty ze skratek oraz dalszym ich transportem w celu wyrzucenia do kontenera zbiorczego;
 • awaria pomp i problemy eksploatacyjne na dalszych etapach oczyszczania, które były spowodowane niedostateczną efektywnością wydalania zanieczyszczeń stałych.

Realizacja projektu:

Jednym z głównych warunków realizacji projektu była wymoga zamontowania nowych urządzeń technologicznych w istniejącym budynku przepompowni, co wiązało się z szeregiem trudności.

Głównym problemem były gabaryty budynku przepompowni, a bardziej uszczegóławiając wymiary przejść komunikacyjnych, gdyż istniejący budynek przepompowni nie przewidywał montażu urządzeń o długości ponad 2,5m, a nowe urządzenie (mechaniczna krata zgrzebłowa) miało długość ponad 6 m. W tym celu dostosowano konstrukcję urządzenia do segmentów o długości maksymalnie do 2 m, które były dostarczone i montowane bezpośrednio w miejscu przeznaczenia.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Rezultaty:

W wyniku przeprowadzonej modernizacji otrzymano następujące rezultaty:

 1. ilość usuwanych skratek wzrosła ponad dwukrotnie dzięki zastosowaniu kraty RKE o prześwitu s=5 mm w części cedzącej;
 2. masa skratek, które były usuwane, dzięki ich prasowaniu i płukaniu na prasopłuczce SCP, została obniżona ponad 3 razy;
 3. czas niezbędny do obsługi zespołu urządzeń dzięki zastosowaniu pełnej automatycznej linii mechanicznego oczyszczania ścieków, zmniejszył się o ponad 95 %.

Ponadto, należy zauważyć następujące plusy związane z wymianą urządzeń:

 • znaczny spadek ilości awarii i napraw na dalszych etapach oczyszczania ścieków i obróbki osadu;
 • pełne wyeliminowanie potrzeby pracy w trybie ręcznym, podczas usuwania skratek z krat, co znacznie polepszyło nie tylko stan sanitarny w przepompowni, ale i warunki pracy personelu.

Na wykresach zamieszczonych poniżej, przedstawione zostały dane odnośnie ilości i masy zebranych skratek w okresie od 2015 do 2017 roku. Modernizacja przepompowni została przeprowadzona na przełomie grudzień 2016 r. / styczeń 2017 r. Dane za rok 2017, dobrze pokazują dynamikę poprawy wyników pracy oczyszczania mechanicznego. Niezawodne konstrukcje, kraty i prasy śrubowej zapewniają możliwość całodobowej i bezawaryjnej pracy urządzeń w trybie automatycznym. Obsługa poświęca obecnie nie więcej niż 15 min w ciągu dnia w celu obsługi i sprawdzenia kraty.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Ilość i masa skratek, wydobytych z krat w okresie 2015–2017 r.

CASE STUDY. Mechaniczne oczyszczanie. Oczyszczalnia ścieków w Augustowie

Czas poświęcony na obsługę urządzenia w minutach na dobę

Wnioski:

Modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków na przepompowni pozwoliła na zorganizowanie efektywnego systemu oczyszczania ścieków z dużych i średnich zanieczyszczeń stałych. Skratki, które są usuwane ze ścieków, są płukane w celu zmniejszenia w nich zawartości substancji organicznych i prasowane na prasopłuczce w celu zmniejszenia ich objętości i masy. Zainstalowana linia do mechanicznego oczyszczania działa w pełni automatycznie i nie wymaga stałej obecności personelu. Praca kompleksu oczyszczania mechanicznego ścieków pozwoliła w pełni sprostać postawionym wymogom i zapewniła stabilną oraz bezawaryjną pracę na kolejnych etapach oczyszczania.Ecoton partner's logos