Case Study: Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody (Czeboksary, Rosja)

PROJEKT – Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
ZAMAWIAJĄCY – SA „Vodokanal” miasto Czeboksary
OBIEKT – stacja uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
URUCHOMIENIE – styczeń 2017 r.

Wstęp

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Czeboksary jest zbiornik Czeboksary nad Wołgą, zlokalizowany w górnym basenie stacji hydroelektrycznej Czeboksary. Urządzenia do poboru wody to głowice typu jeziornego z liniami grawitacyjnymi ułożonymi do przepompowni 1 oraz 2 znajdujących się na brzegu.

Na stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” przyjęto dwa modele oczyszczania wody za pomocą koagulacji:

1) Dwustopniowy schemat z wykorzystaniem sedymentacji i filtracji (blok oczyszczania nr 1, 2, 3), w którym zapewniono wstępne klarowanie wody w celu zatrzymania fito-zooplanktonu na sześciu mikrofiltrach MFM 3 × 4,5.

2) Schemat jednostopniowy (blok nr 4) z zastosowaniem osadników kontaktowych i wstępnego klarowania wody na trzech mikrofiltrach MFM 3 x 4,5 w celu zatrzymania fito-zooplanktonu, a także większych zanieczyszczeń, które mogą zatkać system drenażowy osadników.

Łączna wydajność projektowa oczyszczalni wynosi 340 tys. m3/dobę.

Według danych z 2016 roku rzeczywista wydajność stacji uzdatniania wynosiła między 125,0 a 131,2 tys. m3/dobę.

Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” wytwarzana jest woda płucząca powstała po płukaniu szybkich filtrów, osadników kontaktowych, zbiorników sedymentacyjnych, mikrofiltrów i zbiorników wody czystej. Wcześniejsza technologia nie pozwalała na rozwiązanie problemu recyklingu wody płuczącej i osadów powstających w osadnikach i strukturach sedymentacyjnych, przez co część ścieków technologicznych odprowadzano do rzeki Wołgi.

Biorąc pod uwagę, że ilość wody płuczącej wynosi od 6 do 10% całkowitej wydajności stacji uzdatniania wody, zrzut takiej ilości przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska.

W celu wizualnej oceny poziomu wpływu na środowisko i obciążeń finansowych wynikających z tego dla SA «Vodokanal” poniższa tabela obrazuje ilości zrzucanych ścieków, masę zanieczyszczeń i płatności za negatywny wpływ na środowisko w poszczególnych latach:

RokObjętość zrzutu, [tysiąc
m3].
Masa zanieczyszczeń, [tony]Kwota płatności za negatywny wpływ na środowisko, [tys. rubli]
20151695,34359,01563
20142111,66399,51903
20132311,72487,12156
...
20104391,801287,04282

Realizacja projektu

W celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu, Instytut Badawczy opracował „Przepisy dotyczące projektowania systemu utylizacji wody do płukania i technologii odwadniania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”, na podstawie których w 2008 r. „Vodoprojekt” (St. Petersburg, Rosja) opracował projekt roboczy o nazwie „Kompleks zakładów przetwarzania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe ”.

Schemat technologiczny przyjęty przez projekt obejmuje:

  • radialne zagęszczacze osadu;
  • uśrednianie wody do płukania;
  • halę mechanicznego odwadniania osadu;
  • urządzenia do ponownego wykorzystania wody do płukania szybkich filtrów.

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2014 roku. Głównym dostawcą urządzeń (zagęszczacz osadu SG- 22-2, 2 szt., prasa taśmowa filtracyjna PL-16K – 2 szt. itp.) była Grupa Przemysłowa EKOTON.

W styczniu 2017 roku oddano kompleks obróbki osadów, w wyniku czego całkowicie wstrzymano zrzut wód płuczących do rzeki.

Wdrożono następujący schemat kompleksu: osad z poziomych zbiorników sedymentacyjnych o wilgotności około 99,7% dostarczany jest pod ciśnieniem hydrostatycznym do radialnych zagęszczaczy D = 15 m. Osad zagęszcza się przez 6-8 godzin z powolnym mieszaniem z użyciem roztworu flokulantu (Besfloc 4045K). Zagęszczacze osadów wyposażone zostały w mieszadła łopatkowo-pionowe (zgarniacz osadu serii IRPO (IRPO 000.00.00 RE)).

Sklarowana woda z zagęszczaczy odprowadzana jest do zbiornika uśredniającego.

Osad zagęszczony do 99,5% wilgotności na zagęszczaczach radialnych poprzez pompy zamontowane w przepompowni podawany jest do hali mechanicznego odwadniania osadu.

Do odwadniania osadu wybrany został kompleks urządzeń na bazie zagęszczaczy osadu SG-22 oraz pras taśmowych filtracyjnych PL-16K wyprodukowanych przez Grupę Przemysłową EKOTON.

Początkowo osad miesza się z flokulantem (Besfloc 4045K), a następnie podawany jest na zagęszczacz taśmowy, który wykorzystany jest jako dodatkowa strefa odwodnienia grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad o wilgotności 95–96% zbiera się w zbiorniku pośrednim, skąd pompowany jest do taśmowej prasy filtracyjnej PL- 16K.

W celu przygotowania i dozowania roztworu flokulanta o wymaganym stężeniu zastosowano stację przygotowania flokulantu „MX7300-2000” Q = 2000 l/h.

W przeciwieństwie do odwadniania osadów ściekowych, w dziedzinie, w której doświadczenie jest szeroko rozpowszechnione w Rosji, nie znaleziono firmy, która mogłaby zaoferować usługi w zakresie odwadniania osadów w zakładach uzdatniania wody. Proces ten jest bardzo specyficzny i indywidualny, w wysokim stopniu zależy od składu chemicznego i biologicznego wody pochodzącej ze źródła, jakości urządzeń używanych do odwadniania osadu oraz zastosowanych chemikaliów do zagęszczania osadu.

Zagęszczacze i prasy filtracyjne EKOTON wykazały wysoką wydajność. Zwrócono uwagę na niezawodność wzmocnionych wałów, zespołów łożysk, płynną pracę systemu automatyki, pneumatyczną regulację i naciąg wału Festo oraz efektywny system mycia taśm firmy Stamm.

Przy osadzie pochodzącym z procesu uzdatniania wody bardzo trudno jest osiągnąć wilgotność, jaką uzyskuje się przy mechanicznym odwodnianiu osadów ściekowych. Jednakże stosując skuteczne prasy taśmowe filtracyjne EKOTON, specjalistom zakładu uzdatniania we współpracy z producentem udało się osiągnąć wilgotność placka na poziomie 80%, przy której osad może być transportowany, a następnie przetwarzany i wykorzystywany. Odwodniony do wilgotności 80% osad przenoszony jest za pomocą przenośnika ślimakowego KVE do kontenera skąd transportowany jest transportem drogowym do miejsc jego składowania.

Wyniki i wnioski

W wyniku zakończenia zrzutu udało się uzyskać poprawę wskaźników jakości wody, co korzystnie wpłynęło na pracę urządzeń ujęcia wody położonego poniżej rzeki Wołgi.

Przed uruchomieniem opisywanego kompleksu za spowodowane szkody w środowiskowe SA „Vodokanal” w Czeboksarach zapłacił grzywny w wysokości 15 milionów rubli.

Osad powstały podczas oczyszczania wody płuczącej na terenie kompleksu jest z powodzeniem wykorzystywany do kształtowania krajobrazu (V klasa zagrożenia odpadami potwierdzona przez akredytowany ośrodek badawczy). Od początku istnienia kompleksu mechanicznego odwadniania przetransportowano ponad 1500 tys. kg suchego osadu rocznie.

Należy zauważyć, że oprócz rozwiązania problemu zrzutu, uruchomienie kompleksu pozwoliło obniżyć koszty operacyjne (energia elektryczna, koszty koagulantu), poprawić jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta oraz zmniejszyć pobór wody surowej o 4%, bez obniżenia ogólnej wydajności oczyszczalni ścieków.

 

Case Study: Oczyszczalnia miejska ścieków komunalnych (Webster, Texas, USA)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-354 C
ROZPOCZĘCIE PRAC – Sierpień 2018 r

Zadanie

Zamawiający poszukiwał sposobów obniżenia kosztów usuwania osadów powstających na miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych, obniżenia kosztów obsługi technicznej i zmniejszenia zużycia energii. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz licznych, lokalnych zakładów gastronomicznych i produkuje blisko 120 galonów (około 545 litrów) tlenowo stabilizowanego osadu na minutę.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzone zostały badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-201.

Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała zestaw odwadniania osadów na podstawie wielodyskowej, śrubowej prasy odwadniającej MDQ-354 C. Zestaw zawiera macerator, automatyczną stację przygotowania i dozowania flokulanta oraz pomost w celu ułatwienia obsługi.

Rezultaty

Typ osaduosad nadmierny stabilizowany tlenowo
Czas pracy9-10 godz./dziennie, codziennie
Wydajność urządzenia20 m3/godz.
310 kg według materii suchej osadu wychodzącego /godz
Zawartość SM w osadzie na wejściu1.3-1.5 %
Zawartość SM w placku osadowym16-18 %
Zużycie flokulanta8,8 g/kg SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie70 ppm
Poziom oddzielania SMdo 99,7 %

Case Study: Soapberry WWTP (Kingston, Jamaica)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-353 C
ROZPOCZĘCIE PRACY – Luty 2020 r.

Zadanie

Firma Soapberry WWTP zlokalizowana w pobliżu portu w Kingston prowadzi swoją działalność od 2004 гoku. System oczyszczania biologicznego ścieków zbudowany jest w oparciu o laguny położone wśród terenu bagiennego. W procesie nie wykorzystywano sprzętu do przetwarzania osadów, dlatego od momentu uruchomienia oczyszczalni laguny stopniowo zapełniano masą osadową. W konsekwencji, magazynowanie osadów wpłynęło na skuteczność oczyszczania biologicznego z powodu zmniejszenia skutecznej objętości lagun. Z tego powodu zamawiający rozpoczął poszukiwania rozwiązań do oczyszczania dna lagun i obróbki osadów.

Rozwiązanie

Laguny zajmują powierzchnię blisko 6 km2. Osady denne pochodzące z lagun wydalane są za pomocą zdalnie sterowanej pogłębiarki ssącej firmy Dragflow. Po zbadaniu sytuacji, firma Ekoton zaproponowała mobilny zestaw odwadniania osadów na bazie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ- 353 C. Zestaw zawiera kratę mechaniczną, osadnik, pompę doprowadzania osadów, automatyczną stację przygotowania roztworu flokulanta, pompę dozowania flokulanta, zbiornik na wodę, pompę wody oraz przenośniki ślimakowe. Wszystkie urządzenia zamontowane są na wspólnej platformie. Platformę można umieścić w standardowym 40-stopowym kontenerze albo umieścić na przyczepie w celu łatwego transportu w inne miejsce pracy.

Typ osaduOsad poddany obróbce biologicznej w lagunach
Czas pracydo 23 godz./dziennie
Wydajność wstepna urządzenia10-15 m3/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu2-3 %
Zawartość sm w placku osadowymblisko 23-26 %
Zużycie flokulanta1-2 kg/t SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie100 ppm
Poziom oddzielania SMponad 99 %

Case Study: Oczyszczalnia ścieków komunalnych (Argentia, Newfoundland, Canada)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-102 C
ROZPOCZĘCIE PRACY – Listopad 2019 r.

Zadanie

Zamawiający poszukiwał niedrogiego, ale pewnego i prostego w eksploatacji rozwiązania do oczyszczania ścieków pochodzących z placu budowy platformy morskiej.

Rozwiązanie

Projekt realizowany był wspólnie z naszym partnerem, firmą MABAREX. Firma Ekoton zaproponowała odwadniacz wielodyskowo-śrubowy MDQ-102 wchodzącego w skład skonteneryzowanej oczyszczalni ścieków.

Rezultaty

Typ osaduNadmierny osad czynny pochodzącyz bioreaktora membranowego
Czas pracy6-10 godz./dziennie
Wydajność urządzenia0,5-1 m3/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu0.5-1 %
Zawartość sm w placku osadowym15-17 %
Zużycie flokulanta5 kg/t SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie20-100 ppm
Poziom oddzielania SMponad 98 %

Case Study: KB Bioenergy, inc. (Akron, OH, USA)

BRANŻA GOSPODARKI – Odnawialne źródła energii
MODEL ODWADNIACZA – MDQ-354 CL
ROZPOCZĘCIE PRACY – Styczeń 2020 r.

Zadanie

Zamawiający poszukiwał rozwiązania do wymiany jednej z trzech istniejących wirówek, a także do zwiększenia zawartości suchej masy placku osadowym, zmniejszenia zużycia energii oraz polepszenia pracy.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzono badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza śrubowego MDQ-201. Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała technologię odwadniania osadów na podstawie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ-354 CL łącznie z pomostem dla ułatwionej obsługi.

Rezultaty

Typ osaduOsad tlenowo stabilizowany
Czas pracy23 godz./dobę, 6 dni w tygodniu
Wydajność urządzeniado 18 m3/godz.
do 1480 kg SM/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu8.4 %
Zawartość sm w oplacku osadowym26.5 %
Zużycie flokulanta4,2 l/m3 osadu
Ogólna ilość substancji zawieszonych w odcieku350-500 ppm
Poziom oddzielania smup to 99.4 %

Case Study: Guggisberg Cheese (Sugarcreek, OH, USA)

BRANŻA GOSPODARKI – Produkcja mleczarska
MODEL ODWADNIACZA – MDQ-353 C
ROZPOCZĘCIE PRAC – Grudzień 2018 r.

Zadanie

Zamawiający był zainteresowany obniżeniem kosztów usuwania osadów na oczyszczalni ścieków przemysłowych poprzez obniżenie kosztów obsługi technicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe pochodzące z położonej w pobliżu fabryki serów wytwarzającej około 15 000 galonów (blisko 68 tys. l.) osadu aktywnego dziennie pochodzącego z bioreaktora membranowego MBR.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzone zostały badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza ślimakowego MDQ-201. Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Ekoton zaproponowała zestaw odwadniania osadów na podstawie wielodyskowego odwadniacza śrubowego MDQ-353 C.

Rezultaty

Typ osaduosad pochodzący z membranowych reaktorów biologicznych stabilizowany tlenowo
Czas pracy8 godz./dziennie, do 5 dni w tygodniu
Wydajność urządzeniado 12 m3/godz.
do 230 kg SM/godz.
Zawartość sm w osadzie na wejściu2%
Zawartość sm w placku osadowymokoło 18-20%
Zużycie flokulanta4,0 g/kg SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w odcieku50 ppm
Poziom oddzielania sm99.7%

CASE STUDY: Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów (Suczawa, Rumunia)

RODZAJ PRZEMYSŁOWOŚCI Przemysł spożywczy
WYDAJNOŚĆ ZAKŁADU 1,3 miliony litrów rocznie
POCZĄTEK EKSPLOATACJI Październik 2018

Problem

Wcześnie w zakładzie produkcyjnym napojów utylizacja ścieków odbywała się przez firmę zewnętrzną. Jednak ze względu na wysoki koszt transportu ścieków, była podjęta decyzja o budowie własnej oczyszczalni przemysłowych i komunalnych ścieków, która pozwoliłaby na bezpieczny zrzut wody oczyszczonej do środowiska. Jednak klientowi nie dało się rozwiązać problem wielkiej ilości generowanego osadu ściekowego. Firma PRODEKO-EŁK została zaproszona do opracowania technologii i dostarczenia urządzenia do odwodniania osadu.

Rozwiązanie

Ze względu na ilość i skład osadu na wejściu, specjalisty EKOTON opracowali sposób odwadniania i dobrali odpowiednie urządzenia. Do przygotowania roztworu flokulantu również została dobrana odpowiednia stacja, co pozwoliło na w pełni automatyczną pracę kompleksu odwodniania osadu. Niedługo po tym, wielotarczowa prasa śrubowa MDQ-102C oraz stacja przygotowania reagentów SMART MIX 2100 zostały zmontowane na obiekcie i sukcesywnie uruchomione.

Prasa śrubowa wielotarczowa została wybrana wśród innych urządzeń ze względu na jej zalety. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje mniej miejsca w porównaniu do centryfugi czy prasy taśmowej, a cicha i bezawaryjna praca zapewnia brak konieczności obsługi okresowej. Dodatkowo, zużycie prądu jest istotnie niższe w porównaniu do centryfugi, a zużycie wody – do prasy taśmowej. Co więcej, porównując z innym nowoczesnym urządzeniem do odwodniania osadów, takich jak prasa śrubowa, prasa wielotarczowa śrubowa zużywa mniej flokulantu oraz jest łatwiejsza w obsłudze.

Po uruchomieniu praca kompleksu była synchronizowana i dopasowana do innych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Obecnie, w każdym momencie, gdy zbiornik osadu poflotacyjnego zapełnia się, jednocześnie uruchamia się system odwodniania. Kompleks zademonstrował wysoką skuteczność pod względem efektywności odwadniania i energooszczędności
urządzenia. Wśród innych skutków zastosowania kompleksu warto odznaczyć znaczne zmniejszenie objętości odwodnionego osadu co pozwoliło istotnie zredukować koszty jego utylizacji.

Kompleks odwadniania przemysłowego osadu w zakładzie produkcyjnym napojów

Wyniki i efektywność

Rodzaj osaduOsad poflotacyjny
Wydajność urządzenia25 kgSM/h
Zawartość SM w osadzie5,9 %
Zawartość SM w cieście30 %
Zatrzymywanie SM> 97 %
Średnia dawka flokulanta2,5 kg/tSM

CASE STUDY: Dostawa i uruchomienie kompleksu do odwadniania osadu zbudowanego na bazie odwadniaczy śrubowych w ubojni drobiu (Kutna, Polska)

ZAMAWIAJĄCY Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
OBJEKT Zakłady mięsne, ubojnia drobiu
RODZAJ OSADU Osad czynny nadmierny, osad wstępny po flotacyjny
PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 5000 m3/d

Cel pracy

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują
specyficzne dla branży parametry. Posiadają one podwyższoną zawartość tłuszczy oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, co z kolei wymaga zastosowania dedykowanej technologii odwadniania tego typu osadów przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków znajduję się ok. 20 km od Kutna, w województwie łódzkim. Ściek wejściowy składa się z mieszanki ścieku przemysłowego pochodzącego z linii produkcyjnych oraz ścieku biologicznego, który powstaje w wyniku codziennej pracy zakładu.

Głównym celem inwestycji była budowa przemysłowej podczyszczalni ścieków przy nowobudowanym zakładzie produkcyjnym, w skład której wchodziła dostawa oraz uruchomienie dwóch niezależnych oraz w pełni zautomatyzowanych kompleksów odwadniania osadu.

Postęp prac

W celu określenia skuteczności odwadniania osadu przeprowadzono najpierw badania laboratoryjne.
Ponieważ zakład, w którym została wdrożona ta technologia był jeszcze w trakcie budowy, badania
zostały przeprowadzone w innym zakładzie, który posiadał identyczną linię produkcyjną oraz technologię oczyszczania, do tej co była budowana. Przy doborze urządzenia wykorzystano doświadczenia firmy EKOTON PRODEKO-EŁK, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań zbudowanych na bazie nowoczesnych technologii.

Analiza zalet i wad wynikająca z zastosowania różnych urządzeń do odwadniania osadu na danym obiekcie doprowadziła do wyboru odwadniaczy śrubowych, których podstawowymi zaletami są:

  • prosta obsługa,
  • niskie zużycie energii, flokulanta, wody,
  • bardzo niski poziom hałasu,
  • możliwość pracy w trybie automatycznym

W zakres dostawy wchodziły dwie niezależne linie odwadniania. Każda z nich składała się z odwadniacza śrubowego, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy nadawy osadu i pompa dozowania polimeru.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

Rys. 1 Schemat działania bębna odwadniającego prasy śrubowej

Informacja

Przepustowość oczyszczalni5 000 m3/d
Rodzaj ściekówPrzemysłowe / ubojnia
drobiu
Typ osadu wstępnegoOsad pofl otacyjny +
osad biologiczny
Całkowita ilość osadu228 m3/d
Średnia zawartość SM w osadzie5,6 %
Średnia masa osadów stałych12 845 kg SM/d
OSAD POFLOTACYJNY
Wstępna ilość osadu85 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym10 %
Masa osadów stałych8 544 kg SM/d
OSAD BIOLOGICZNY
Wstępna ilość osadu143 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym3 %
Masa osadów stałych4 300 kg SM/d
Czas pracy12-16 h/d
Zawartość SM w osadzie odwodnionym22%-26% +/-1%

Rezultaty

Odwadniacze śrubowe oraz inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie. Parametry eksploatacyjne
uzyskane w obiektach przeróbki osadów w obu ciągach umożliwiają uzyskanie odwodnionego osadu z
zawartością suchej masy nawet do 34%. W połączeniu z pełną automatyzacja pozwala to zoptymalizować proces odwadniania oraz znacznie ułatwia dalsze zagospodarowanie osadu.

Case Study: Ferma drobiu (Kanev, Ukraina)

PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 6000 m3 / dzień
LOKALIZACJA Rzeźnia drobiu, ferma drobiu PrAT Myronivska
KLIENT PAT Myronivsky Hliboproduct
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA grudzień 2015 r.

Opis problemu

Zwiększona wydajność rzeźni spowodowała wzrost ilości powstających osadów ściekowych. Z tego
powodu istniejący odwadniacz nie był w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem i zdecydowano się
ogłosić przetarg na nowe urządzenie odwadniające.

Rozwiązanie

Firma EKOTON złożyła najniższą ofertę na dostarczenie nowoczesnego kompleksu do odwadniania osadów z najnowocześniejszym systemem automatyzacji opartym na PLC i HMI i tym samym wygrała licytację.

Jedna jednostka typu MDQ-353 C została zainstalowana równolegle z istniejącym odwadniaczem innego producenta. Mimo podobnej pojemności nominalnej, nasze urządzenie MDQ osiąga wyższy poziom zawartości suchej masy (SM) w cieście w porównaniu z istniejącym odwadniaczem.

Wyniki

Rodzaj osadu150-180 kg DS/h
Wydajność SM dostarczonego urządzenia6-7,5 m3 / godzinę
700-750 kg SM / godzinę
Zawartość SM w osadzie8-12%
Zawartość SM w cieście33-40%
Czas pracy14-18 godzin dziennie
Średnia dawka polimeru2,2 g / kg SM
Dzienne zużycie prądu35-45 kWh

Case Study: Odwadniacz śrubowy wielotarczowy MDQ-352C (Nawarra, Hiszpania)

URZĄDZENIE Odwadniacz dyskowo-śrubowy MDQ-352C(1)
RODZAJ OSADU Proces oczyszczania ścieków pochodzących z garbarni
WSTĘPNA ILOŚĆ OSADU 12 m³/dziennie
PRODUKCJA SUCHEJ MASY 1200 kg SM/dziennie
ZAWARTOŚĆ SM 10%
ROZPOCZĘCIE PRACY Lipiec 2019

Opis problemu

Osady pochodzące z przemysłu garbarskiego odwadniane były dotychczas na oczyszczalni ścieków
za pomocą komorowej prasy filtracyjnej. Stosowana w takim procesie duża ilość wapna przy jednocześnie dość złożonym procesie oraz niskim poziomie automatyzacji spowodowały niezadowolenie i wymusiły poszukiwanie nowej technologii odwadniania. Dodatkowym parametrem branym pod uwagę było planowane zwiększenie wydajności garbarni, z czym nowe rozwiązanie odwadniające powinno dać sobie radę.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych, które miały miejsce w styczniu 2019 r., technologia dyskowo-śrubowego odwadniania osadu uzyskała aprobatę inwestora. Jednostka MDQ wykazała się nie tylko wysoką wydajnością i skutecznością odwadniania, ale jednocześnie uzyskała bardzo dobrą jakość filtratu.

Unikalną cechą MDQ jest możliwość zwiększenia wydajności poprzez zainstalowanie dodatkowych śrub. Biorąc pod uwagę zwiększenie wydajności garbarni w przyszłości, inwestorowi zaoferowano urządzenie MDQ-352C (1) z jedną śrubą oraz wolnym miejscem na drugą, z perspektywą rozbudowy do MDQ 352. Pozwoliło to klientowi obniżyć początkowe koszty inwestycyjne tzw. CAPEX.

W lipcu 2019 r. do użytku oddano nowy system odwadniania na bazie odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-352C (1), a odbiór techniczny i pierwszy rozruch wykonał specjalista EKOTON.

Wyniki

Wydajność SM dostarczonego urządzenia150-180 kg SM/h
Zawartość SM w cieście35 %
Tryb pracy6-8 h / dzień
Średnia dawka polimeru4,5-7 kg / 1000 kg SM
Zatrzymanie cząstek stałych99,6-99,9 %
Ecoton partner's logos