Flotator

Kategorie:

Najlepsze rozwiązanie do oczyszczania ścieków zawierających zawiesiny, tłuszcze, produkty naftowe oraz fosforany. Obniża ChZT i BZT w ściekach.

Flotator EKOTON – najlepsze rozwiązanie do oczyszczania ścieków zawierających zawiesiny, tłuszcze, produkty naftowe oraz fosforany. Obniża ChZT i BZT w ściekach.

Zakres stosowania flotatorów ciśnieniowych:

Flotatory EKOTON są przeznaczone do oczyszczania ścieków różnych zakładów przemysłowych:

 • przemysł spożywczy (mięsny, mleczarski, rybny, konserwowy itp.),
 • przemysł włókienniczy i garbarski,
 • fabryki oleju i tłuszczu,
 • hutnictwo,
 • zagęszczanie osadu.

Zasada działania flotatorów ciśnieniowych Ekoton

Dopływające ścieki są pompowane do mieszalnika (flokulatora), gdzie są poddawane obróbce środkami chemicznymi i następnie skierowane do komory mieszania z jednoczesnym dodaniem do ścieków mieszaniny powietrznej. Powietrze i zanieczyszczenia w postaci cząstek koagulowanych wydobywają się na powierzchnię. Większe kompleksy flotacyjne unoszone na powierzchnię jeszcze w komorze mieszania. Pozostałe przechodzą wraz ze ściekami do komory flotacyjnej. Powstała piana z cząsteczkami zanieczyszczeń jest usuwana z powierzchni wody przez tzw. zgarniacz zgrzebłowy i odprowadzana do koryta zbiorczego. Ciężkie zanieczyszczenia zostają osadzone na dnie flotatora i następnie usuwane. Oczyszczone ścieki są usuwane z urządzenia. Część oczyszczonej wody jest transportowana za pomocą pompy do saturatora w celu jej nasycenia powietrzem. Następnie mieszanka wodno-powietrzna podaje się z głównym strumieniem ścieków do komory mieszania flotatora. Poziom wody w flotatorze jest regulowany poprzez zmianę wysokości przelewu.

Zalety flotatorów Ekoton

 • Praca flotatora jest dopasowywana indywidualnie dla każdego przypadku i dostosowywana do wyznaczonych zadań.
 • Rodzaj, wielkość i kształt zbiornika oraz wewnętrzna konstrukcja flotatora są dobierane dla każdego konkretnego przypadku i zaprojektowane za pomocą modelowania hydraulicznego.
 • Piramidalne dno zapewnia wysoką skuteczność usuwania osadów.
 • Zsynchronizowany opatentowany mechanizm zgrzebłowy minimalizuje rozdrabnianie osadu flotacyjnego podczas jego ruchu po powierzchni wody.
 • Lamele w postaci płytek falistych oraz indywidualny dobór wymaganego rozstawu półek sprawiają, że użytkowanie modułu cienkowarstwowego jest maksymalnie wydajne w każdym konkretnym przypadku.
 • Specjalne, opatentowane mieszadła skutecznie mieszają roztwory odczynników ze ściekami.
 • Kompleks jest sterowany z panelu dotykowego lub innego urządzenia poprzez zdalny dostęp. Szafa sterownicza bazująca się na programowalnych sterownikach logicznych Siemens i komponentach Schneider Electric.

Zalety stosowania flotatorów Ekoton

 • Skuteczne usuwanie produktów naftowych, zawiesin, tłuszczów oraz olejów będących w stanie nierozpuszczonym.
 • Przygotowanie ścieków zakładowych do dalszego oczyszczania przez miejskie oczyszczalnie ścieków.
 • Eliminacja ryzyka dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub odprowadzanych do miejskiej oczyszczalni ścieków.
 • Eliminacja problemów związanych z zatykaniem się rurociągów i zużycia innych związanych z tym urządzeń.
 • Specjalna konstrukcja mechanizmu zgrzebłowego pozwala na zmianę prędkości obrotowej napędu lub ilości zgrzebeł w przypadkach, gdy powstają duże ilości osadu flotacyjnego i piany.

Efektywność flotatorów Ekoton (jakość oczyszczania)

Branże przemysłuChZTSubstancje zawieszoneProdukty naftowe i tłuszczeFosforanySiarczkiMetale
Ubój i przemysł mięsny55-80%do 98%do 95%do 90%do 99%do 95%
Przemysł mleczarski35-60%do 98%do 95%do 90%do 99%do 95%
Przerób ropy naftowej44-55%do 95%do 90%do 99%do 95%
Pozostałe branże35-80%85-95%85-95%do 90%do 99%do 95%

Żywotność flotatorów Ekoton

 • System regeneracji modułów cienkowarstwowych wydłuża okres regularnego czyszczenia urządzeń.
 • Elementy zgrzebeł wykonane są z poliuretanu, co gwarantuje długą żywotność. Zastosowanie specjalnych materiałów elastomerowych zapewnienia odporność na specyficzne ścieki.
 • Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 304, opcjonalnie AISI 316 lub polimeru zbrojonego włóknami (FRP).

Wyposażenie opcjonalne flotatorów Ekoton

 • obudowa wentylacyjna;
 • wykonanie w wersji przeciwwybuchowej;
 • urządzenia do gaszenia piany w pojemniku zbiorczym;
 • system nasycenia powietrzem za pomocą saturatora;
 • organizacja transmisji danych o stanie urządzeń do systemu sterowania górnego szczebla z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych;
 • opracowanie automatycznej integracji z urządzeniami mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornikami, przenośnikami oraz systemem odwadniania.

Charakterystyka techniczna flotatorów Ekoton

Wydajność, m3/god2 - 280
Współczynnik recyrkulacji, %20 - 200
Ciśnienie recyrkulacji, bar5 - 6,5
Powierzchnia flotacji, m20,5 - 21,6
Objętość bloku lamelowego, m30,5 - 16
Powierzchnia flotacji bloku lamelowego, m35 - 94

Na czym polega flotacja?

Zasada działania flotatora polega na procesie fizycznego i chemicznego oczyszczania ścieków – flotacji ciśnieniowej, przeznaczonej do usuwania ze ścieków produktów ropopochodnych, tłuszczu, środków powierzchniowo czynnych i innych zanieczyszczeń nierozpuszczalnych poprzez pęcherzyki powietrza. Proces flotacji polega na zdolności cząstek zanieczyszczeń obecnych w ściekach do tworzenia kompleksów flotacyjnych (przyklejania się do pęcherzyków powietrza) i do unoszenia się na powierzchnię, przechodząc w warstwę piany.

Czy istnieje potrzeba stosowania koagulantów?

Pęcherzyki powietrza usuwają ze ścieków cząstki, które nie są zwilżane wodą. W procesie oczyszczania we flotatorze są często używane koagulanty i flokulanty, które zmniejszają zwilżalność zanieczyszczeń i zwiększają skuteczność oczyszczania.

Jaki rodzaj oczyszczania ścieków należy zapewnić przed flotatorem?

Aby zapewnić niezawodną pracę flotatora, przed fizykochemicznym oczyszczaniem konieczne jest mechaniczne oczyszczanie ścieków – kraty z perforacją 2-3 mm lub sito szczelinowe 0,5-1 mm.

Jaką wilgotność będzie miał osad poflotacyjny na wylocie i czy jest potrzeba w dodatkowym go odwodnieniu?

Zwykle wilgotność szlamu poflotacyjnego, w zależności od branży, wynosi 90-95%, przy czym jest on dość płynny. Nasza firma może dobrać i dostarczyć sprzęt do odwadniania osadu poflotacyjnego, który ułatwi utylizację i zmniejszy jego ilość. Oba kompleksy można również zautomatyzować.
Ecoton partner's logos