lokalna oczyszczalnia ścieków BAZ

We wrześniu 2013 roku w Otwartej Spółce Akcyjnej „Biełgorodzki Zakład Materiałów Ściernych” została uruchomiona energo-efektywna oczyszczalnia na bazie sprzętu ТМ „EKOTON”.

Ścieki przedsiębiorstw przemysłowych charakteryzują się wysoką zawartością produktów naftowych, tłuszczy, fenoli, zawiesiny. Odprowadzanie podobnych ścieków, które nie zostały odpowiednio oczyszczone, może doprowadzić do poważnych szkód w środowisku naturalnym. W związku z tym, kierownictwo Biełgorodzkiego Zakładu Materiałów Ściernych podjęło decyzję o budowie własnej oczyszczalni zakładowej, która pozwoli maksymalnie przygotować ścieki do odprowadzania do kanalizacji i doprowadzić wskaźniki jakościowe do wymogów prawnych dotyczących odprowadzonych ścieków.

Projekt Oczyszczalnia Lokalna „pod klucz” wykonała biełgorodzka firma Zamknięta Spółka Akcyjna Firma Naukowo-Produkcyjna „EKOTON”, która swoimi siłami opracowała projekt oczyszczalni, przygotowała i dostarczyła sprzęt, wykonała główne prace instalacyjne i uruchomiła kompleks.

Oczyszczalnia lokalna została zbudowana na bazie następującego wyposażenia produkcji firmy „EKOTON”:

  • krata RMB TP;
  • piaskownik wirowy PT;
  • flotator FT-10;
  • odwadniacz MDQ-101.

ZASADA DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI LOKALNYCH

Kompleks oczyszczalni lokalnych znajduje się w budynku typu kontenerowego, który został zbudowany w bezpośredniej bliskości do przepompowni ścieków. Ścieki z zakładu „BAZ” grawitacyjnie wpływają do zbiornika odbiorczego przepompowni ścieków, a potem pod ciśnieniem wpływają do węzła oczyszczania mechanicznego, który składa się z kraty RMB TP i piaskownika wirowego PT, gdzie odbywa się usuwanie dużych i średnich zanieczyszczeń, w tym piasku.

lokalna oczyszczalnia ścieków BAZ

Węzeł oczyszczania mechanicznego oczyszczalni lokalnej (krata bębnowa o trójściennym profilu RMB TP i piaskownik tangencjalny PT)

Następnie ścieki wpływają do zbiornika buforowego, którym jest naziemny zbiornik ze stali nierdzewnej o objętości 50 m3. Z niego pod ciśnieniem ścieki wpływają do urządzenia flotacyjnego FT-10.

Przed podaniem do FT-10 do ścieków zostają dodane reagenty: koagulant i flokulant. W FT-10 tworzy się osad flotacyjny, który cyklicznie jest usuwany przy pomocy mechanizmu zgrzebłowego. Osad flotacyjny zostaje odprowadzony do zbiornika odbiorczego odwadniacza śrubowego MDQ-101, na wyjściu z którego otrzymuje się placek filtracyjny o wilgotności nie więcej niż 75%. Oczyszczone ścieki wpływają do systemu kanalizacyjnego miasta Biełgorod, a następnie do oczyszczalni miejskiej.

lokalna oczyszczalnia ścieków BAZ

Flotator FT EKOTON (widok z góry)

Wszystkie systemy oczyszczalni lokalnej mają wysoki stopień automatyzacji, co pozwala na eksploatację kompleksu oczyszczalni lokalnej w trybie całkowicie automatycznym. Oczyszczalnia lokalna w trybie całkowicie automatycznym – nie wymaga stałej obecności personelu.

EFEKT OCZYSZCZANIA PO ZAINSTALOWANIU URZĄDZEŃ „EKOTON”

Przeprowadzone pod koniec lipca przemysłowe badania kompleksu oczyszczalni lokalnej pokazały stabilnie wysoką efektywność oczyszczania ścieków Otwartej Spółki Akcyjnej „BAZ”. Średnie wskaźniki ilościowe zanieczyszczonych ścieków po oczyszczaniu są podane w Tabeli.

WskaźnikiJedn. miaryPo oczyszczeniuEfektywność oczyszczenia, %
Zawiesinamg/dm32288%
Żelazo ogólnemg/dm30,18581%
Tłuszczemg/l0,7694%
Produkty naftowemg/dm30,0298%
Jon fosforanowymg/dm30,4991%
Chemiczne zapotrzebowanie na tlenmgO2/dm39963%
Azot amonowymg/dm374,993%

Dzisiaj kompleks oczyszczalni lokalnej zakładu „BAZ” pracuje w normalnym trybie zapewniając zgodność odprowadzanych ścieków z normami obowiązującymi przy odprowadzaniu do kanalizacji.

INFORMACJA:

OAO „Bełgorodski Zakład Materiałów Ściernych” to największy w Rosji producent materiałów ściernych. Od ponad 40 lat przedsiębiorstwo produkuje papier ścierny i produkty z niego . Na dziś, dzięki pomyślnemu przeprowadzeniu modernizacji, Otwarta Spółka Akcyjna „BAZ” jest w stanie zaspokoić bieżące potrzeby na papier ścierny na różnych podkładach i wiążących oraz szeroki asortyment wyrobów z papieru ściernego. W zakładzie są aktywnie wdrażane nowe przodujące technologie wykonania materiałów, duży potencjał produkcyjny zapewnia operatywne wykonanie zamówień konsumentów, kompleks laboratoryjny i badawczy przedsiębiorstwa kontrolują wszystkie etapy wykonania produkcji od surowców do produktu gotowego

Ecoton partner's logos