INFORMACJĘ WSTĘPNE

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska, na prawym brzegu rzeki Słupi. Jest to oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfi kowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Całkowite obciążenie ładunkowe oczyszczalni odpowiada 200 000 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi ok. 19 647 m3/d.

W listopadzie firma EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. została wyłoniona jako Generalny Wykonawca i podpisała z Wodociągami Słupskimi umowę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73 – zadanie nr 2 – Dostawa zgarniaczy wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.”

W ramach podpisanej umowy wykonano modernizację następujących obiektów:

  • Osadników wstępnych o średnicy D=34m – 2 kpl.
  • Osadników wtórnych o średnicy D=40m – 2 kpl.

Ww. modernizacja obejmowała demontaż starych zgarniaczy, dostawę, montaż oraz uruchomienie nowych zgarniaczy wraz z wykonaniem rozruchu i prób gwarancyjnych.

CEL MODERNIZACJI

Podstawowym celem do rozwiązania w ramach podpisanego projektu modernizacji jest poprawa skuteczności odprowadzania osadów zarówno z osadników wstępnych, jak i wtórnych.

W celu rozwiązania problemów i zapewnienia stabilnego i prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego zarówno w części ściekowej, jak i osadowej należało dokonać wymiany zgarniaczy w dwóch osadnikach wstępnych na urządzenia zapewniające większą efektywność i niezawodność. W końcowym efekcie przyczynić się miało do poprawy bilansu osadów wstępnego i nadmiernego, a tym samym do zwiększonej produkcji biogazu oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Wymianę zgarniaczy należało wykonać również na dwóch osadnikach wtórnych. Modernizacja wyposażenia polegać miała na dostawie urządzeń wyposażonych w tzw. zgrzebło wspomagające, analogicznie jak zgarniacze zamontowane na dwóch osadnikach, które były wybudowane w latach 2008-2009.

STAN POCZĄTKOWY

Osadniki wstępne (OWS) zostały wybudowane w I etapie budowy oczyszczalni ścieków w roku 1986 i wyposażone w zgarniacze radialne wg rozwiązań stosowanych w latach 70-tych.

W wyniku modernizacji oczyszczalni w latach 2006-2009 jeden z osadników wstępnych został zaadoptowany do funkcji retencyjno-przelewowej. Stan techniczny zgarniaczy na moment rozpoczęcia prac nad projektom był bardzo zły i kwalifikował urządzenia do wymiany.

słupsk osadniki przed wymianą
Osadniki przed wymianą

W przypadku osadników wtórnych (OWT) sytuacja wyglądała podobnie z tą różnicą, że obiekty były wybudowane w roku 1978 i modernizowane w 2001.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt modernizacji wyposażenia osadników OWS i OWT był realizowany w okresie od 15.10.2018r. do 28.03.2019r. i polegał na:

  • demontażu starych (istniejących) zgarniaczy i złożeniu ich w kontenerach podstawionych przez INWESTORA,
  • wykonaniu i dostawie nowych zgarniaczy wykonanych w całości ze stali AISI 304 (1.4301), dopasowanych gabarytowo do istniejących obiektów,
  • montażu nowych zgarniaczy w systemie naprzemiennym, tzn. najpierw OWS, następnie OWT, później znowu
  • OWS i na końcu OWT 11.2.
  • uruchomieniu technologicznym każdego z osadników i oddaniu ich do eksploatacji.

REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku modernizacji osadników wstępnych poprzez montaż nowych zgarniaczy rozwiązano problemy związane z zapewnieniem stabilnego i prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego zarówno w części ściekowej jak i osadowej. Nowe zgarniacze charakteryzują się większą efektywnością oraz niezawodnością działania, co znacznie przyczyniło się to do poprawy bilansu osadów wstępnego i nadmiernego, a tym samym do zwiększonej produkcji biogazu oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.

osadnik ekoton słupsk polska

Nowy osadnik

Natomiast w wyniku wymiany zgarniaczy w istniejących osadnikach wtórnych na urządzenia wyposażone w tzw. zgrzebło wspomagające, wyeliminowano wynoszeniu zbyt dużej ilości osadu czynnego na powierzchnię osadnika w odniesieniu do normalnych parametrów pracy. Co z kolei spowodowało zmniejszenie ilości odprowadzanej ze ściekami zawiesiny ogólnej, a wraz z nią ładunku węgla, azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych do odbiornika, jakim jest rzeka Słupia.

Poprzez wymianę zgarniaczy na zgarniacze ze zgrzebłem doganiającym skrócono czas przetrzymywania osadu czynnego w osadnikach wtórnych, co uniemożliwiło powstawanie warunków beztlenowych i wtórnej defosfatacji biologicznej, a w konsekwencji – powstanie procesu wtórnego uwalniania ortofosforanów do ścieków ze zgromadzonego na dnie zbiornika osadu czynnegoZdjęcia ze strony: https://portalkomunalny.pl/ i wlasnego archiwum

Ecoton partner's logos